Knit Pro Karbonz Straight knitting needles - 30cm - 6mm

Needles, 30cm, 6mm, Knit Pro, Karbon fibre, Straight
$19.95