Knit Pro Karbonz Straight knitting needles - 30cm - 5mm

Needles, 30cm, 5mm, Knit Pro, Karbon fibre, Straight
$19.95