Knit Pro Karbonz Straight knitting needles - 30cm - 4.5mm

Needles, 30cm, 4.5mm, Knit Pro, Karbon fibre, Straight
$19.95