Knit Pro Karbonz Straight knitting needles - 25cm - 6mm

Needles, 25cm, 6mm, Knit Pro, Karbon fibre, Straight
$19.95