Knit Pro Karbonz Straight knitting needles - 25cm - 4.5mm

Needles, 25cm, 4.5mm, Knit Pro, Karbon fibre, Straight
$19.95