Knit Pro Karbonz Straight knitting needles - 25cm - 3.75mm

Needles, 25cm, 3.75mm, Karbon fibre, Knit Pro, Straight
$16.95