Knit Pro Karbonz Straight knitting needles - 25cm - 3.5mm

Needles, 25cm, 3.5mm, Knit Pro, Karbon fibre, Straight
$16.95