Knit Pro Karbonz Straight knitting needles - 25cm - 3.25mm

Needles, 25cm, 3.25mm, Knit Pro, Karbon fibre, Straight
$16.95