Knit Pro Karbonz Straight knitting needles - 25cm - 2.75mm

Needles, 25cm, 2.75mm, Knit Pro, Karbon fibre, Straight
$16.95